About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Najczęściej zadawane pytania

//Najczęściej zadawane pytania

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – cz. 13

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA- cz. 1 – Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Problem braku wypłacalności osób fizycznych jest coraz powszechniejszy. Upadłość konsumencka to inaczej postępowanie mające na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka wprowadzona została do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia o zmianie ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1572). Ustawą z dnia Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o

UWAGA – ZMIANA GODZIN DYŻURU PRAWNIKÓW W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DRWINI W MIESIĄCU GRUDNIU 2018

Uwaga – zmiana godzin dyżuru prawników w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Drwini w miesiącu grudniu 2018   Informujemy, iż zmianie ulegają godziny otwarcia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Drwini. Zmiana godzin otwarcia dotyczy: 22.11.2018 (czwartek)              08.00 – 15.00 06.12.2018 (czwartek)              08.00 – 14.00 13.12.2018 (czwartek)               08.00 – 14.00 20.12.2018 (czwartek)               08.00 – 14.00 24.12.2018 (poniedziałek)        13.00 – 16.00 31.12.2018 (poniedziałek)         13.00 – 16.00   Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać w: Centrum Obsługi Zadania (biuro projektu) Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” Wyspiańskiego 25,

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 12 – UREGULOWANIE KONTAKTÓW DZIADKÓW Z WNUCZĘTAMI

Uregulowanie kontaktów dziadków z wnuczętami Niekiedy zdarza się, że konflikt czy rozstanie rodziców lub też inne okoliczności życiowe mają negatywny wpływ na relacje pomiędzy dziadkami a wnuczętami. Dziadkowie, którzy pragnęliby utrzymać bliskie i serdeczne więzi ze swoimi małoletnimi wnuczętami, mogą domagać się, by sąd rodzinny uregulował ich wzajemne kontakty – będą one miały wtedy niezależny charakter od kontaktów rodziców i dzieci. Czym są „kontakty”? Kontakty, często zwane potocznie „widzeniami” czy „spotkaniami”, są niezależne od władzy rodzicielskiej i wiążą się w pierwszej kolejności z

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 11 – JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEPŁACENIA ALIMENTÓW?

Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów?   Jeżeli powinność przyczyniania się do utrzymania osób najbliższych nie jest wypełniana dobrowolnie, niezbędnym staje się zwrócenie do sądu, aby ten ustalił obowiązek alimentacyjny od osoby zobowiązanej na rzecz osoby uprawnionej. Zdarza się jednak często, że zapadłe orzeczenie zasądzające alimenty nie jest respektowane – alimenty wpływają w niepełnej wysokości, z opóźnieniem lub nawet wcale. Pierwszym krokiem, zmierzającym do otrzymania należnych nam czy naszym podopiecznym alimentów jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, to jest złożenie wniosku egzekucyjnego do wybranego komornika sądowego. Warto

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 10 – OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW I NISZCZENIA CHWASTÓW

Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów Co roku wójtowie i burmistrzowie przypominają właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.). We wspomnianej ustawie nie ma, co

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 7 – PRZEDAWNIENIE (NOWE PRZEPISY cz.2)

PRZEDAWNIENIE NOWE PRZEPISY CZ.II – przepisy przejściowe Zgodnie z treścią ustawy nowelizującej kodeks cywilny do roszczeń powstałych przed dniem 09.07.2018 r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od tego dnia przepisy w nowym brzmieniu. Jeżeli jednak zgodnie z nowymi przepisami termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy (czyli liczy się go na nowo od dnia 09.07.2018 r.). W przypadku gdyby jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 9 – CZŁONEK MOJEJ RODZINY – DOMOWNIK MA DŁUGI. CZY MOGĘ OBAWIAĆ SIĘ ZAJĘCIA MOJEGO MIESZKANIA?

 Członek mojej rodziny – domownik ma długi. Czy mogę obawiać się zajęcia mojego mieszkania? Nie. Przepisy jednoznacznie definiują kwestię zameldowania jako czynność o charakterze administracyjnym i służącym dla celów ewidencyjnych, tym samym nie wywołuje sama w sobie żadnych skutków w sferze prawa cywilnego, w tym własności. Sam więc „meldunek” nie może powodować nabycia własności, ani innego prawa rzeczowego, z samym bowiem faktem zameldowania nie wiąże się żadne prawo własności lub inny tytuł prawny do lokalu. Osoba zameldowana w lokalu nie może

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 8 – CZY MOGĘ WYMELDOWAĆ Z MIESZKANIA OSOBĘ, KTÓRA W NIM NIE MIESZKA BEZ JEJ ZGODY?

Czy mogę wymeldować z mieszkania osobę, która w nim nie mieszka bez jej zgody? Tak, jest to możliwe w określonych przypadkach. Pamiętajmy, że obowiązek meldunkowy ciąży na osobie, która trwale opuszcza miejsce swojego dotychczasowego pobytu i jeśli obowiązek ten zostanie dobrowolnie zrealizowany to organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek decyzję w sprawie wymeldowania osoby. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi możemy wymeldować inną osobę z lokalu, w którym dotychczas była ona zameldowana na podstawie przepisu art. 35 Ustawy z dnia 24

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 7 – PRZEDAWNIENIE (NOWE PRZEPISY cz.1)

PRZEDAWNIENIE – NOWE PRZEPISY cz.1 Z dniem 09.07.2018r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię przedawnienia na gruncie prawa cywilnego. Nowością jest art. 117 par. 2 (1) kodeksu cywilnego, zgodnie z którym po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Zakaz ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Wprowadzony bowiem został zupełnie nowy przepis, art. 117 (1) kodeksu cywilnego, stanowiący, iż w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi,