About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – cz. 13

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA- cz. 1 – Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Problem braku wypłacalności osób fizycznych jest coraz powszechniejszy. Upadłość konsumencka to inaczej postępowanie mające na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka wprowadzona została do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia o zmianie ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1572). Ustawą z dnia Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014 poz. 1306) została ona znacząco zmodyfikowana. Aktualnie reguluje ją ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 ze zm.). Przesłanki, tryb i sposób prowadzenie postępowania uregulowany został z tytule V. ustawy prawo upadłościowe pt.: Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej prowadzone jest na wniosek dłużnika, który jest niewypłacalny. Co istotne, dłużnik z uwagi na swoją trudną sytuację materialną i trudności w sporządzeniu przedmiotowego wniosku może wystąpić z wnioskiem o przyznanie pełnomocnika z urzędu celem pomocy w sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencką. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką stanowi uprawnienie dłużnika, w przeciwieństwie do prowadzonych egzekucji komorniczych. To od aktywności Dłużnika zależy czy nastąpi jej ogłoszenie.

Jeżeli chodzi o postępowania egzekucyjne prowadzone przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej to podlegają one umorzeniu po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Dodatkowo, po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę. Postepowanie upadłościowe obejmuje cały majątek Dłużnika.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości składany jest na urzędowym formularzu (zgodnie z art. 491 2 ust. 4) i powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

Wniosek ten podlega opłacie podstawowej w wysokości 30 zł.

Okolicznościami wyłączającymi możliwość uzyskania upadłości konsumenckiej są uregulowane w art. 4914 ust. 2 i 3, zgodnie z którym Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,

3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

– chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Dodatkowo, sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej toczy się przed właściwym Sądem Rejonowym. W województwie małopolskim właściwym sądem jest VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie.

Prawidłowo skonstruowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega rozpoznaniu przez Sąd, który w wypadku jego uwzględnienia wydaje postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

GRUDZIEŃ 2018

materiał został opracowany w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez   Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”  na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.