About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Projekty

/Projekty

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana”

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Gdzie i kiedy są czynne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) prowadzone przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”?

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP) są zlokalizowane na terenie Urzędów Gmin w Drwini (Drwinia 57 pok. Nr 5 oraz pok. Nr 1) oraz Lipnicy Murowanej (Lipnica Murowana 19 pok. Nr 2).

Harmonogram dyżurów:

Punkt NPP w Drwini:

Poniedziałek 13.00 – 17.00

Wtorek 12.00 – 16.00

Środa 14.00 – 18.00

Czwartek 09.00 – 13.00

Piątek 08.00 – 12.00

Punkt NPP w Lipnicy Murowanej:

Poniedziałek 08.00 – 12.00

Wtorek 14.00 – 18.00

Środa 9.00 – 13.00

Czwartek 14.00 – 18.00

Piątek 09.00 -13.00

Kto jest uprawniony do skorzystania z pomocy prawnika w punkcie NPP?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży (Uwaga! Pomoc prawna dla kobiet w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

W jakich sprawach udziela się pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Pamiętaj ! Jeśli chcesz skorzystać z NPP, musisz wykazać swoje uprawnienie do skorzystania z pomocy prawnika.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez:
  • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej dodatkowo składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia)
  • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny
  • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
    przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku osób, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat)
  • złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 7 – w przypadku osoby, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
  • przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Dokumenty te przedstawia się prawnikowi do wglądu w punkcie NPP. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. Formularze oświadczeń są w punktach NPP.

Praktyczne informacje…

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej nie przysługuje każdemu – jeśli planujesz wizytę u prawnika, sprawdź, czy należysz do kręgu osób uprawnionych. Jeśli tak – zabierz ze sobą dokument, którym wykażesz swoje uprawnienie, np. Kartę Dużej Rodziny, decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, itd. PRAWNIK NIE MOŻE UDZIELIĆ POMOCY OSOBIE NIEUPRAWNIONEJ ! Nie może też udzielić pomocy osobie uprawnionej, ale nie posiadającej dokumentu wykazującego uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, chyba że osoba ta z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić tych dokumentów.

Wybierając się na konsultację zbierz ze sobą dokumenty dotyczące sprawy, z którą przychodzisz (np. postanowienie sądu, decyzję, wezwanie do zapłaty, umowę, korespondencję, itd.). Wgląd prawnika w dokumentację pozwoli przyspieszyć udzielenie ci rzetelnej informacji oraz rozwiać ewentualne wątpliwości. Prawnik często nie będzie w stanie odnieść się do twojego problemu bez zapoznania się z dokumentacją.

Pomoc prawna udzielana jest jedynie bezpośrednio – PRAWNIK NIE MA MOŻLIWOŚCI ANI PRAWA UDZIELIĆ PORADY TELEFONICZNIE !

Prawo do pomocy prawnej nie jest ograniczone terytorialnie; np. jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnika w punkcie NPP położonym w Drwini, NIE MUSISZ mieszkać na terenie Gminy Drwinia

Dyżury prawników są świadczone w różnych godzinach – przed planowaną wizytą upewnij się, że prawnik dyżuruje w danym punkcie o danej porze. Jeśli zależy ci na konsultacji z konkretnym prawnikiem – upewnij się, czy prawnik ten dyżuruje w danym dniu (informacji uzyskasz w Biurze Obsługi Projektu).

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana porad udzielają: – adwokat, radcy prawni, prawnik po aplikacji adwokackiej, aplikant radcowski, doktorant prawa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, skontaktuj się z Biurem Obsługi Projektu, znajdującym się w siedzibie Stowarzyszenia: Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25, telefonicznie: 886 249 251 lub 14/ 635 11 17; albo e-mailowo: bochnia@kolping.pl (preferujemy kontakt telefoniczny).