About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 7 – PRZEDAWNIENIE (NOWE PRZEPISY cz.2)

/, Najczęściej zadawane pytania, Nieodpłatna pomoc prawna/PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 7 – PRZEDAWNIENIE (NOWE PRZEPISY cz.2)

PRZEDAWNIENIE NOWE PRZEPISY CZ.II – przepisy przejściowe

Zgodnie z treścią ustawy nowelizującej kodeks cywilny do roszczeń powstałych przed dniem 09.07.2018 r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od tego dnia przepisy w nowym brzmieniu.

Jeżeli jednak zgodnie z nowymi przepisami termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy (czyli liczy się go na nowo od dnia 09.07.2018 r.).

W przypadku gdyby jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Kolejno, co istotne, do przysługujących konsumentowi roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, których terminy przedawnienia są określone w art. 118 i 125§1 kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy kodeksu w brzmieniu dotychczasowym (10-letnie). Pamiętać jednak należy, iż dla roszczeń konsumentów powstałych w dniu 09.07.2018 r. oraz później zastosowanie będą miały już nowe, krótsze okresy przedawnienia.

Co istotne, w ustawie nowelizującej kodeks cywilny przewidziano, iż roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w nowych przepisach a więc, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

 

Stan prawny na dzień: 10.09.2018 r.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1104).

WRZESIEŃ  2018

materiał został opracowany w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez   Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”  na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.