About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 10 – OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW I NISZCZENIA CHWASTÓW

/, Najczęściej zadawane pytania, Nieodpłatna pomoc prawna/PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 10 – OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW I NISZCZENIA CHWASTÓW

Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów

Co roku wójtowie i burmistrzowie przypominają właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.).

We wspomnianej ustawie nie ma, co prawda, wprost nakazu wykaszania traw i chwastów, ale zaniechanie tego obowiązku może (i w praktyce jest) postrzegane jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował – a to już jest uregulowane w ustawie. Wojewódzki Sąd Admini­stra­cyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 13 sierpnia 2013 roku, sygn. akt: II SA/Bd 355/13,w którym stwierdził, że: „(…) brak ochrony gruntu przed chwastami jest jedną z form jego degra­dacji i uzasadnia stoso­wanie nakazów określonych w przepisie art. 15 ust. 5 cyt. ustawy. Za taką kwali­fi­kacją przemawiać może w szcze­gól­ności treść wyżej wskazanego przepisu art. 15 ust. 5 cyt. ustawy, w którym przywołuje się naruszenie przepisów dotyczących ochrony roślin przed chwastami jako jeden z rodzajów degra­dacji gruntu.

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: w razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów, w tym również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, wójt, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów. W razie niewykonania decyzji wójt zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela gruntów, wykorzystując do czasu zwrotu kosztów wykonania zastępczego środki budżetu województwa,

W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.

Mimo intensywnie prowadzonej akcji uświadamiającej, nadal wielu właścicieli stosuje degradujące pseudozabiegi oczyszczające łąki i ogrody z uschłych traw przez ich wypalanie i to na dokładkę w okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie wiosny i jesieni – co jest karalne zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z póź. zm.). „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Obok konsekwencji określonych w ustawie o ochronie przyrody, ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz w Kodeksie wykroczeń, właściciel lub osoba odpowiedzialna za zagospodarowanie danej nieruchomości (zarządca, użytkownik wieczysty oraz dzierżawca i posiadacz gruntów) może się narazić na odpowiedzialność cywilną polegającą na tym, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić  z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie na podstawie art. 144  Kodeksu cywilnego: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich, ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Tak więc posiadanie nieruchomości wiąże się z określonymi obowiązkami dotyczącymi jej prawidłowego zagospodarowania i utrzymywania w odpowiedniej kulturze, właściwej dla jej przeznaczenia. Nawet jeżeli właściciel od lat nie mieszka, albo nawet nigdy nie mieszkał na danym terenie, a działkę otrzymał np. w spadku, to i tak musi w taki sposób zorganizować właściwą opiekę nad nieruchomością, aby ona nie stwarzała zagrożenia, a choćby przez rozsiewanie nasion różnego rodzaju chwastów, nie dewastowała sąsiednich nieruchomości i nie utrudniała w ten sposób życia ich właścicielom.

Warto o tym pamiętać, aby nie narazić się na odpowiedzialność zarówno karną, jak i cywilną wynikającą z obowiązku zadośćuczynienia za poniesione przez sąsiadów straty lub poniesione dodatkowe koszty na utrzymanie ich nieruchomości w odpowiednim stanie z powodu szkodliwych wpływów zaniedbanej i zachwaszczonej działki sąsiada.

 

PAŹDZIERNIK   2018

materiał został opracowany w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez   Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”  na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.