About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 7 – PRZEDAWNIENIE (NOWE PRZEPISY cz.1)

///PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 7 – PRZEDAWNIENIE (NOWE PRZEPISY cz.1)

PRZEDAWNIENIE – NOWE PRZEPISY cz.1

Z dniem 09.07.2018r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię przedawnienia na gruncie prawa cywilnego.

Nowością jest art. 117 par. 2 (1) kodeksu cywilnego, zgodnie z którym po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Zakaz ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Wprowadzony bowiem został zupełnie nowy przepis, art. 117 (1) kodeksu cywilnego, stanowiący, iż w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Rozważając możliwość  skorzystania z powyższego uprawnienia sąd winien mieć w szczególności na uwadze: długość terminu przedawnienia, okres, jaki upłynął od przedawnienia do dochodzenia roszczenia, a także okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, z tym wpływ zachowania zobowiązanego na powyższe opóźnienie.

Zmianie uległy także terminy przedawnienia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat (dotychczas było to 10 lat), a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (tu bez zmian).

W odniesieniu do sposobu obliczania terminów przedawnienia wprowadzono nowe rozwiązanie: koniec terminu przedawnienia przypada bowiem na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Regulacja ta niejako przedłuża okres przedawnienia bowiem dotychczas termin liczony był w latach, dokładnie od daty wymagalności roszczenia. Obecnie, jeśli przykładowo termin wymagalności roszczenia o zapłatę przypadałby w styczniu, roszczenie przedawni się po upływie 3 czy 6 lat (z zależności od rodzaju roszczenia) z końcem roku, a więc wierzyciel zyskuje dodatkowych 11 miesięcy na dochodzenie swoich należności.

Sześcioletni termin przedawnienia, zamiast dotychczasowego 10 -letniego, przewidziano także dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

Podstawa prawna:

– Kodeks cywilny

– Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104)

 

SIERPIEŃ  2018

materiał został opracowany w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez   Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”  na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.