About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Najczęściej zadawane pytania

//Najczęściej zadawane pytania

NPP – Najczęściej zadawane pytania – Nr 16

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Od 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzona została instytucja zwana upadłością konsumencką, czyli możliwość redukcji lub umorzenia w całości zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. W dniu 19 września 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która wprowadziła możliwość umorzenia nawet wszystkich zobowiązań dłużnika, bez zaspokajania wierzycieli i ustalania planu spłat długu. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć osoba fizyczna (dłużnik),

NPP – Najczęściej zadawane pytania – Nr 15

Zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej Najczęstszą formą ustroju majątkowego w małżeństwie jest wspólność ustawowa małżeńska. W przybliżeniu oznacza to, że cały majątek nabyty przez małżonków po zawarciu związku małżeńskiego jest wspólny. Wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków stanowi również wspólność ustawową małżeńską. Wspólnością jest też wszystko co za to wynagrodzenie zostało nabyte, a więc wszystkie nieruchomości, ruchomości np. samochód, sprzęt elektroniczny itp. Wspólnością jest majątek nabyty za kredyt który jest spłacany z wynagrodzenia za pracę. Tak długo jak trwa małżeństwo, obydwu małżonkom przysługuje

NNP – Najczęściej zadawane pytania – Nr 14

UZNANIE OJCOSTWA przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Uznanie ojcostwa dziecka, co do którego nie zachodzi domniemanie pochodzenia od męża matki, może nastąpić w dwojaki sposób – albo poprzez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo na mocy orzeczenia sądu. Ojcostwo można uznać jeszcze przed urodzeniem się dziecka już poczętego, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Uznanie ojcostwa następuje poprzez złożenie przez mężczyznę, od którego dziecko pochodzi, oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że jest on ojcem dziecka. Oświadczenie złożone przez ojca dziecka przed

NPP – Najczęściej zadawane pytania – Nr 13

Odszkodowanie za zdarzenie medyczne Z pojęciem odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, czyli w skrócie OC najczęściej słyszeliśmy przy okazji kolizji lub wypadku drogowego, ponieważ są to najczęstsze przypadki kiedy wypłacane jest odszkodowanie za szkody zarówno w mieniu jak i za szkody na zdrowiu. Jednak pogorszenie staniu zdrowia może nastąpić również z powodu popełnionych błędów medycznych. Są one tym uciążliwsze, że dotyczą życia lub zdrowia, a ich skutki pacjenci czasami ponoszą przez resztę swojego życia. Bywa, że są one tak poważne iż zmniejszają możliwości