About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

NPP – Najczęściej zadawane pytania – Nr 16

///NPP – Najczęściej zadawane pytania – Nr 16

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa?

Od 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzona została instytucja zwana upadłością konsumencką, czyli możliwość redukcji lub umorzenia w całości zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.
W dniu 19 września 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która wprowadziła możliwość umorzenia nawet wszystkich zobowiązań dłużnika, bez zaspokajania wierzycieli i ustalania planu spłat długu.
Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć osoba fizyczna (dłużnik), która stała się niewypłacalna. Przez wypłacalność należy rozumieć taką sytuację, kiedy dłużnik nie reguluje, z powodu braku możliwości płatniczych, swoich wymagalnych zobowiązań (np. nie płaci całości lub części rat kredytów, nie płaci lub spóźnia się z zapłatą rachunków za mieszkanie, gaz, prąd, telefon itp.). Bardzo ważny jest fakt, że z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie może skorzystać dłużnik który stał się niewypłacalny z własnej winy. Oznacza to, że nie może skutecznie zgłosić wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej np. osoba która niefrasobliwie nazaciągała długów, które przekraczają jej możliwości płatnicze. Natomiast może się zdarzyć sytuacja – bo wżyciu różnie bywa – że niewypłacalność dłużnika powstała później z powodu okoliczności których dłużnik nie mógł przewidzieć, np. pogorszenie staniu zdrowia i związanych z tym możliwości płatniczych, jakieś trudne sytuacje rodzinne, które znacznie pogorszyły możliwości rodziny itp.
O tym czy zachodzą okoliczności uzasadniające przyjęcie lub odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w każdym przypadku bada sąd.
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik może zgłosić jeden raz na 10 lat.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
– oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek, wraz z adresem sądu;
– imię i nazwisko dłużnika;
– miejsce zamieszkania;
– oznaczenie miejsca, w którym znajduje się majątek dłużnika;
– wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie, tzn. wykazanie, że niewypłacalność nie powstała z winy dłużnika;
– aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników (wg cen rynkowych);
– spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia;
– oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
– spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty , tzn. spis wszystkich dłużników niewypłacalnego dłużnika, jeżeli tacy dłużnicy istnieją;
– wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi: postępowania egzekucyjne prowadzone przez komornika, nakazy zapłaty wydane przez sąd, wyroki sądu, zajęcia wynagrodzenia za pracę czy świadczenia rentowego przez komornika;
– informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika.

Jak widać, wniosek skierowany do sądu powinien być sporządzony bardzo rzetelnie i dokładnie. Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować odrzuceniem wniosku przez sąd, należy więc dołożyć wszelkiej staranności przy jego przygotowaniu.
Do masy upadłości wchodzi cały majątek dłużnika, który może zostać spieniężony i może podlegać egzekucji na mocy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Będą to zarówno rzeczy ruchome np. samochód, dzieła sztuki, sprzęt elektroniczny itp., jak i nieruchomości: dom, mieszkanie własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu, działki, udziały takich nieruchomościach itp.
Do masy upadłości wchodzi również majątek wspólny małżonków, z tym że z chwilą ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa pomiędzy małżonkami ustaje z mocy prawa. W takiej sytuacji małżonek dłużnika którego upadłość została ogłoszona może w postępowaniu upadłościowym dochodzić swojego udziału w majątku wspólnym, zgłaszając swoją wierzytelność z tego tytułu sędziemu komisarzowi.
Wątpliwości czy określony przedmiot wchodzi do masy upadłości rozstrzyga sędzia komisarz na wniosek dłużnika lub syndyka przez wydanie postanowienia w tej sprawie, na które służy zażalenie.
Do masy upadłości będzie również włączone mieszkanie lub dom jednorodzinny, w którym mieszka dłużnik, jeżeli ma do niego jakikolwiek tytuł własności (własność nieruchomości, własności mieszkania, spółdzielcze prawo do lokalu). Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży tej nieruchomości sąd wydzieli jedynie kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu na okres dwunastu miesięcy, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe dłużnika, liczbę osób pozostających z upadłym we wspólnym gospodarstwie domowym. Na postanowienie sądu w tym zakresie przysługuje zażalenie.
Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości. W razie niezłożenia takiego oświadczenia, wniosek zostanie zwrócony bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia.
Jeżeli dłużnik nie wyjawi całego majątku, sąd umorzy postępowanie upadłościowe, co będzie skutkowało tym, że przez najbliższe 10 lat dłużnik nie będzie mógł skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości.
Tak przygotowany wniosek należy złożyć do sądu rejonowego – sądu gospodarczego według miejsca zamieszkania dłużnika. Sądem właściwym jest:
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
tel./ fax 12 619 52 09
Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest opłatą stałą i wynosi po nowelizacji 30 zł (przed nowelizacja była to kwota 200 zł).
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które udowodnią zarówno własność majątku dłużnika, jak i dokumenty dotyczące zobowiązań, jakie dłużnik posiada. Jeżeli dłużnik nie posiada takich dokumentów, powinien podać przyczyny dla których nie może ich dołączyć.
Po złożeniu wniosku przez dłużnika sąd bada, czy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne określone ustawą oraz czy jest prawidłowo opłacony. W przypadku wystąpienia takich braków, sąd wzywa dłużnika do ich uzupełnienia. Następnie ustala sytuację podatkową dłużnika zwracając się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy dłużnik w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o upadłość zgłaszał fakt dokonania czynności prawnych podlegających opodatkowaniu oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym czy dłużnik jest wspólnikiem spółek handlowych. Następnie sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym.
W przypadku kiedy uzna to za konieczne, może jednak wyznaczyć rozprawę. Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Ponadto sąd wydaje obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości, które jest wywieszane w budynku sądu oraz zamieścić go w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym.

W poniższym artykule, ze względów oczywistych, poruszone zostały jedynie podstawowe zagadnienia dotyczące upadłości konsumenckiej i możliwości jakie daje prawo dłużnikom, którzy nie ze swojej winy popadli w niewypłacalność, uregulowania swojej sytuacji materialnej. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnej sytuacji można uzyskać w biurach bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Kolpinga w Urzędzie Gminy w Drwini 57, pok. Nr 1, oraz w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej 19, pok. Nr 2, gdzie od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie prowadzone są dyżury prawników.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.