About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

NPP – Najczęściej zadawane pytania – Nr 13

///NPP – Najczęściej zadawane pytania – Nr 13

Odszkodowanie za zdarzenie medyczne

Z pojęciem odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, czyli w skrócie OC najczęściej słyszeliśmy przy okazji kolizji lub wypadku drogowego, ponieważ są to najczęstsze przypadki kiedy wypłacane jest odszkodowanie za szkody zarówno
w mieniu jak i za szkody na zdrowiu.
Jednak pogorszenie staniu zdrowia może nastąpić również z powodu popełnionych błędów medycznych. Są one tym uciążliwsze, że dotyczą życia lub zdrowia, a ich skutki pacjenci czasami ponoszą przez resztę swojego życia. Bywa, że są one tak poważne iż zmniejszają możliwości i perspektywy życiowe na przyszłość, np. uniemożliwiają podjęcie określonej pracy (lub w ogóle podjęcie pracy), utrudniają lub ograniczają możliwość samodzielnego i niezależnego funkcjonowania itp. Do najczęstszych błędów medycznych należą: zaniechania w diagnostyce, błędna diagnoza i będący jej następstwem błędny wybór sposobu leczenia, lub właściwa diagnoza, ale błędny wybór sposobu leczenia, niewłaściwe lub nierzetelne przeprowadzenie zabiegów, niewłaściwa opieka nad pacjentem podczas jego pobytu w placówce służby zdrowia itp.
Na podobnych zasadach jak w przypadku błędu medycznego traktowana jest odpowiedzialność z tytułu zakażenia szpitalnego (np. gronkowcem, żółtaczką), oraz z tytułu niepełnego, niewłaściwego lub nieprawdziwego pouczenia o możliwych powikłaniach lub skutkach ubocznych proponowanego leczenia. Powyższe sytuacje nie są, co prawda, błędem medycznym, ale prowadzą do takich samych skutków, czyli pogorszenia staniu zdrowia pacjenta.
Szkody niejednokrotnie nie da się cofnąć, ale za pomocą odszkodowania można przynajmniej częściowo złagodzić materialne straty powstałe z tego tytułu.
Postępowanie o odszkodowanie jawi się jednak jako bardzo skomplikowane i trudne. Dodatkowo istnieje w społeczeństwie poważna obawa przed występowaniem
o odszkodowanie, aby nie konfliktować się ze środowiskiem lekarskim, ponieważ wiadomo że różnie jeszcze w życiu może być.

Mimo wszystko świadomość społeczna szybko wzrasta i coraz częściej poszkodowani decydują się na dochodzenie rekompensaty za doznane szkody na zdrowiu.
W pewnym sensie ma to również i ten pozytywny skutek, że instytucje lecznicze, mając świadomość potencjalnej odpowiedzialności cywilnej, która w niektórych przypadkach może być bardzo wysoka, przykładają większą staranność do procedur medycznych.
W przypadku zaistnienia szkody na zdrowiu, istnieją dwie drogi dochodzenia należnego odszkodowania:
Pierwsza, którą można określić jako klasyczna, czyli dochodzenie określonego roszczenia na drodze postępowania przed Sądem. W tym przypadku, po wcześniejszym wezwaniu do polubownego załatwienia sprawy, należy wystąpić
z pozwem skierowanym do odpowiedniego Sądu cywilnego.
Jest też druga, pozasądowa forma. Znacznie łatwiejsza, choć nie można w ten sposób dochodzić wszystkich roszczeń jakie mogą powstać w związku ze skutkami błędu medycznego. A więc nie można dochodzić renty, odpowiedzialności za negatywne skutki jakie mogą wystąpić w przyszłości w związku z popełnionym błędem medycznym. Ograniczona jest również maksymalna wysokość świadczenia o jakie można na tej drodze się domagać. Mianowicie, w przypadku zakażenia, oraz ogólnie mówiąc, roztroju zdrowia, może to być kwota do stu tysięcy za jedno zdarzenie jednego pacjenta, natomiast w przypadku zgonu ta kwota wynosi do trzystu tysięcy złotych.
Z tej ścieżki skorzystać można jedynie wtedy, kiedy zdarzenie medyczne nastąpiło
w szpitalu.
Odszkodowania na tej drodze można żądać występując z odpowiednim wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych o ustalenie zdarzenia medycznego. Takie komisje działają w każdym urzędzie wojewódzkim.
W województwie małopolskim siedziba Komisji znajduje się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, tel. 12 422 88 75, zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl
Wniosek wnosi się do komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala w którym nastąpiło zdarzenie medyczne będące podstawą zgłoszonego roszczenia, w ciągu roku od dnia w kiedy osoba która doznała szkody dowiedziała się o tym fakcie, jednakże ten termin nie może być dłuższy niż trzy lata od dnia w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub roztrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. Po upływie powyższych terminów prawo do żądania ustalenia zdarzenia medycznego przez Wojewódzką Komisję wygasa i pozostaje jedynie możliwość dochodzenia uprawnienia do odszkodowania przed Sądem
Komisje posiadają specjalne druki wniosków które należy wypełnić i załączyć do nich dokumenty potwierdzające (uprawdopodabniające) zdarzenie medyczne. We wniosku osoba uprawniona proponuje również wysokość odszkodowania jakie, jej zdaniem, będzie satysfakcjonujące dla niej w przypadku uznania przez Komisję zdarzenia medycznego.
Czteroosobowa komisja w skład której wchodzi dwóch lekarzy i dwóch prawników, ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w ciągu czterech miesięcy. Jeżeli dojdzie do ustalenia, że zdarzenie medyczne istotnie miało miejsce, wówczas sprawa jest przekazywana podmiotowi leczniczemu aby ten zaproponował osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia medycznego (lub jej spadkobiercom) odpowiednie odszkodowanie
w ramach wysokości przewidzianych w ustawie
W przypadku dojścia do porozumienia, uznaje się, że roszczenie zostało w całości zaspokojone i w przyszłości nie będzie już możliwe ponowne dochodzenie odszkodowania za to samo zdarzenie na drodze postępowania cywilnego przed Sądem.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.