About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 12 – UREGULOWANIE KONTAKTÓW DZIADKÓW Z WNUCZĘTAMI

/, Najczęściej zadawane pytania, Nieodpłatna pomoc prawna/PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 12 – UREGULOWANIE KONTAKTÓW DZIADKÓW Z WNUCZĘTAMI

Uregulowanie kontaktów dziadków z wnuczętami

Niekiedy zdarza się, że konflikt czy rozstanie rodziców lub też inne okoliczności życiowe mają negatywny wpływ na relacje pomiędzy dziadkami a wnuczętami. Dziadkowie, którzy pragnęliby utrzymać bliskie i serdeczne więzi ze swoimi małoletnimi wnuczętami, mogą domagać się, by sąd rodzinny uregulował ich wzajemne kontakty – będą one miały wtedy niezależny charakter od kontaktów rodziców i dzieci.

Czym są „kontakty”?

Kontakty, często zwane potocznie „widzeniami” czy „spotkaniami”, są niezależne od władzy rodzicielskiej i wiążą się w pierwszej kolejności z relacjami rodziców z małoletnimi dziećmi, którzy to mają wzajemne prawo i obowiązek utrzymywać je ze sobą.

Kontakty z dzieckiem mogą obejmować w szczególności: wspólne przebywanie (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), a także bezpośrednie porozumiewanie się z dzieckiem (rozmowy telefoniczne), utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy dotyczące kontaktów rodziców i dzieci stosuje się odpowiednio do kontaktów następujących grup osób:

  1. rodzeństwa;
  2. dziadków;
  3. powinowatych w linii prostej;
  4. innych osób, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Zatem, dziadkowie stanowią trzecią po rodzicach i rodzeństwie grupę najbliższych krewnych dziecka, dlatego więc kontakty z nimi podlegają szczególnej ochronie. Niemniej w orzecznictwie i w literaturze prawniczej podkreśla się, że dziadkowie nie mają identycznych jak rodzice „praw do dziecka”, zaś ich kontakty z dzieckiem muszą być oceniane przede wszystkim przez pryzmat dobra dziecka, a ponadto z uwzględnieniem pozycji prawnej rodzica sprawującego władzę rodzicielską. Zakres kontaktów podporządkowany jest konieczności ochrony dobra dziecka. Należy zwrócić uwagę, iż jeżeli dziadkowie wikłają się w konflikt rodziców dziecka, ich kontakty z wnuczętami będą przez sąd poddane redukcji.

Jak domagać się ustalenia kontaktów z wnuczęciem?

Zawsze najbardziej wskazanym sposobem na uregulowanie relacji rodzinnych będzie rozmowa, próba wypracowania kompromisowych rozwiązań, które zostaną zaakceptowane przez wszystkich członków rodziny. Wtedy istnieje także szansa, że wspólnie i dobrowolnie przyjęte ustalenia będą przez wszystkich przestrzegane. Można skorzystać przy tym z pomocy radcy prawnego, adwokata lub mediatora.

Jeżeli jednak próby ugodowego rozstrzygnięcia sprawy nie przyniosły rezultatu, dziadkom zainteresowanym utrzymaniem relacji z wnuczętami pozostaje złożenie do sądu odpowiedniego wniosku o ustalenie kontaktów.

Jak sporządzić wniosek do sądu o ustalenie kontaktów z wnuczętami?

Wniosek o ustalenie kontaktów należy skierować do sądu rodzinnego, to jest do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (nie dziadków!). Najczęściej właściwy będzie wydział rodzinny i nieletnich. Jako Wnioskodawcę lub Wnioskodawców powinno się wskazać dziadka lub dziadków dziecka, natomiast jako Uczestników – małoletnie dziecko lub dzieci, których sprawa dotyczy oraz oboje rodziców (niezależnie od tego, u którego z nich dziecko stale przebywa). Opłata za wniosek wynosi 40 zł.

W omawianym wniosku warto dokładnie opisać, jakiego rodzaju kontaktów się domagamy oraz w jakim zakresie czasowym. Najbardziej atrakcyjne są kontakty osobiste, z możliwością zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu (czyli miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, z którym dziecko stale zamieszkuje) – co daje możliwość zaproponowaniu dziecka interesujących dla niego form spędzania czasu. Jeżeli dziecko jest małe lub bardzo zżyte z rodzicami, warto rozważyć, czy kontakty nie powinny odbywać się w miejscu zamieszkania dziecka – chyba, że konflikt z rodzicem–opiekunem utrudniałby spotkania. Im bardziej zaostrzony jest konflikt w rodzinie, tym kontakty powinny być precyzyjniej ustalone. Można określić dokładnie dni miesiąca i godziny żądanych kontaktów (na przykład: każda pierwsza i druga sobota każdego następującego po sobie miesiąca, w godzinach od 10-tej do 15-tej). Wypada przy tym uwzględnić rytm życia i zwyczaje dziecka, jego potrzeby zdrowotne, obowiązki szkolne, zajęcia dodatkowe, a także ustalone kontakty z innymi członkami rodziny, w tym z drugim z rodziców.

GRUDZIEŃ 2018

materiał został opracowany w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez   Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”  na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.