About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 8 – CZY MOGĘ WYMELDOWAĆ Z MIESZKANIA OSOBĘ, KTÓRA W NIM NIE MIESZKA BEZ JEJ ZGODY?

/, Najczęściej zadawane pytania, Nieodpłatna pomoc prawna/PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 8 – CZY MOGĘ WYMELDOWAĆ Z MIESZKANIA OSOBĘ, KTÓRA W NIM NIE MIESZKA BEZ JEJ ZGODY?

Czy mogę wymeldować z mieszkania osobę, która w nim nie mieszka bez jej zgody?

Tak, jest to możliwe w określonych przypadkach. Pamiętajmy, że obowiązek meldunkowy ciąży na osobie, która trwale opuszcza miejsce swojego dotychczasowego pobytu i jeśli obowiązek ten zostanie dobrowolnie zrealizowany to organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek decyzję w sprawie wymeldowania osoby.

W przypadku uchybienia temu obowiazkowi możemy wymeldować inną osobę z lokalu, w którym dotychczas była ona zameldowana na podstawie przepisu art. 35 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Wspomniany przepis stanowi, iż organ gminy na wniosek właściciela (lub też innej osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu) lub z urzędu wydaje decyzję o wymeldowaniu osoby, która opuściła to miejsce i nie zamieszkuje w nim od ponad 3 miesięcy. Warunkiem jest oczywiście, by osoba, którą chcemy wymeldować trwale i dobrowolnie opuściła dotychczasowe miejsce zamieszkania. Nadmienić należy, iż w toku takiego postępowania organ dokona weryfikacji w zakresie ustalenia czy dana osoba rzeczywiście nie mieszka pod wskazanym adresem zameldowania, np. w formie wizji czy przesłuchań świadków. Ustalenie, że osoba zameldowana w lokalu nie przebywa tam, skutkować będzie wydaniem decyzji o jej wymeldowaniu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

WRZESIEŃ  2018

materiał został opracowany w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez   Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”  na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

 

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.