About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Bliżej obywatela

/Bliżej obywatela

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” na podstawie umowy nr OR.273.2.13.2015 zawartej w dniu 30 grudnia 2015 r. z Powiatem Bocheńskim realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie w roku 2016 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana”.

 

Realizacja zadania odbywa się wg zasad określonych ustawą z dn. 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255).


Gdzie?
Z nieodpłatnej  pomocy prawnej zapewnianej przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga
w Bochni” można skorzystać w punktach położonych w miejscowościach: 
•    Drwinia (budynek Urzędu Gminy, pokój nr 5)
•    Lipnica Murowana (budynek Urzędu Gminy, pokój nr 2)


Kiedy?
Dyżury są pełnione przez prawników w następujących terminach:
•    Drwinia: poniedziałek: 13:00-17:00, wtorek-piątek 12:00-16:00
•    Lipnica Murowana: poniedziałek 9:00-13:00, wtorek-piątek 11:30-15:30


Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia 
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia


2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona  wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny


3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona  wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego


4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona  wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa


5) która nie ukończyła 26 lat
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona  wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość


6) która ukończyła 65 lat
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona  wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość


7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.


Warto wiedzieć
Osobie uprawnionej, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

 

Jaki jest zakres udzielanej pomocy?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.  


Kto udziela bezpłatnej pomocy prawnej w ww. punktach?
Pomocy prawnej udziela radca prawny lub inny prawnik posiadający kwalifikacje określone ustawą  z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Jeśli pomocy prawnej udziela prawnik niebędący adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.