About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 10

Wycinka drzew na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej – nowe przepisy

W dniu 17 czerwca 2017 r weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zaostrzająca liberalne zasady dotyczące wycinki drzew, które obowiązywały od początku 2017 roku.

Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 83 f wskazanej wyżej ustawy w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych (właściciel bądź wszyscy współwłaściciele są osobami fizycznymi) i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organem właściwym w sprawie jest odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin, w celu ustalenia, odpowiednio:

  1. nazwy gatunku drzewa;
  2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  3. a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
  4. b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z przeprowadzonych oględzin sporządza się protokół.

W terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Co istotne, za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej, a nie dzień jej doręczenia stronie. Zatem przed dokonaniem wycinki należy upewnić się czy nie został nadany sprzeciw.

Przed upływem wyżej wskazanego terminu organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Należy mieć na uwadze, że dokonane zgłoszenie uprawnia do wycinki drzewa w ograniczonym czasie – w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Co istotne, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, która ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

Stan prawny na dzień: 01.10.2017 r.

 

PAZDZIERNIK 2017

materiał został opracowany w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2017 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez   Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”      na podstawie umowy nr OR. OR.273.20.2016 zawartej w dniu 27.grudnia 2016 r z Powiatem Bocheńskim

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.