About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 9

//PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 9

Czy obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wygasa w skutek rozwodu?

 

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz wspólnego działania na rzecz dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Obowiązki te powstają z chwilą zawarcia małżeństwa.

Rozwinięcie powyższych obowiązków znajduje się w art. 27 k.r.o., który stanowi, że oboje małżonkowie zobowiązani są, każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także (w całości lub w części) na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek wzajemnej pomocy i współdziałania, wynikający z art. 27 k.r.o., powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i trwa do jego ustania (rozwiązania albo unieważnienia).

Kwestią istotną jest odróżnienie obowiązku małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, wynikającego z art. 27 k.r.o. od obowiązku alimentacyjnego, określonego w art. 60 k.r.o., ten ostatni bowiem dotyczy bowiem byłych małżonków oraz potrzeb uprawnionego i zależy od winy oraz istnienia niedostatku. Obowiązek natomiast przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodzin nie zależy od zaistnienia powyższych przesłanek, dotyczy rodziny (a nie uprawnionego) i ma zastosowanie do obojga małżonków.

 

I tak orzeczony przy okazji rozwodu obowiązek alimentacyjny nie może być rozumiany jako kontynuacja obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny. Podstawą powstania obowiązku małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny jest fakt zawarcia małżeństwa, podstawą zaś powstania obowiązku alimentacyjnego jest ustanie małżeństwa. Dlatego też stwierdzić należy, że z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (określony w art. 27 k.r.o.) wygasa.

 

Jeśli jeden z małżonków, chce otrzymać po orzeczeniu rozwodu środki utrzymania, musi o nie wystąpić w oparciu o art. 60 k.r.o.

Podstawa prawna:

  1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w szczególności art. 27 k.r.o. i 60 k.r.o.

 

wrzesień 2017

materiał został opracowany w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2017 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez   Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”  na podstawie umowy nr OR. OR.273.20.2016 zawartej w dniu 27.grudnia 2016 r z Powiatem Bocheńskim

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.